Stovky slovenských a zahraničných vín

Služby a podmienky Vinárskeho Bazáru

VÝBER TYPU INZERCIE A SLUŽIEB

1. Inzerát  na určitú dobu (podľa vlastného výberu inzerenta) so zverejnenými kontaktnými údajmi inzerenta

Vinársky Bazár (ďalej len VB) zverejní všetky relevantné údaje na zakúpenú (resp. dohodnutú) dobu zverejnenia inzerátu podľa výberu inzerenta

https://vinodom.sk/eshop/-vyber-inzercie/c-572.xhtml

VB nevstupuje do procesu predaja a neposkytuje žiadne ďalšie služby, okrem vyžiadaných zmluvne dohodnutých služieb pred zverejnením inzerátu.

 

2. Inzerát bez zverejnenia kontaktných údajov inzerenta

VB zverejní všetky relevantné údaje k produktu alebo službe inzerenta bez kontaktných údajov inzerenta.

VB aktívne vstupuje do procesu predaja tovaru/zariadenia/služby za vopred dohodnutú odmenu.

VB aktívne vyhľadáva a ponúka tovar/zariadenie/službu inzerenta.

VB vykonáva reklamné, marketingové a obchodné aktivity za účelom predaja tovaru/zariadenia/služby.

Počas uskutočnenia predaja tovaru/zariadenia/služby VB kontaktné údaje inzerenta nezverejňuje a neposkytuje ich ani druhej strane, kým neprebehne realizácia predaja tovaru/zariadenia/služby.

VB poskytne komplexnú súčinnosť pri zabezpečení prepravy tovaru alebo zariadenia od predajcu ku kupujúcemu na území SR, prípadne ČR.

 

NEOBMEDZENÁ DOBA PREDAJA

* Stály predaj

* Nízka provízia s ohľadom na poskytnuté služby a cielenosť inzercie.

* Žiadne náklady na propagáciu (správu webu, funkčnosť eshopu, reklama a marketing). Vinársky Bazár bude celoročne investovať do rôznych marketingových aktivít a v spolupráci s klientmi pripravovať sezónne akcie (FB, Instagram, Google a pod.)

 

REZERVÁCIA

Je spôsob predaja vhodný na predaj špeciálnych technologických zariadení alebo tovaru s predajnou cenou vyššou napr. 1000 € a viac, na sezónne tovary, na tovar s obmedzenou dostupnosťou alebo skladovými zásobami a pod.

 

ZADRŽANIE PLATBY

Ak si chce byť kupujúci istý, že kúpil dobre a predávajúci, že nepríde o svoje peniaze, VB ponúka možnosť predaja spôsobom zadržania platby do doby uskutočnenia obchodu. V takom prípade je kupujúci povinný vopred uhradiť celú dohodnutú sumu za zariadenie alebo tovar na účet VB. VB zadrží platbu max. do času riadneho odovzdania/prevzatia zariadenia alebo tovaru a do podpisu kúpno-predajnej zmluvy. Po obojstrannom potvrdení platného priebehu obchodu (kupujúci aj predávajúci) VB vyplatí predávajúcemu rozdiel ceny za uskutočnený obchod po odpočítaní dohodnutej zálohy.