Stovky slovenských a zahraničných vín

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


spoločnosti MNEWIS, s. r. o., so sídlom Mlynárska 70/10, 92601 Sereď; IČO: 46273956; DIČ: 2023303293; IČ DPH: SK2023303293 (ďalej aj ako "predávajúci") (ďalej len "VOP"). VOP upravuje základné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzavretí kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru (ďalej len "tovar") na základe internetovej objednávky kupujúceho (ďalej len "objednávka") prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho. VOP tvoria súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim na základe záväznej objednávky kupujúceho.

Obchodné meno

MNEWIS, s. r. o.

Sídlo

Mlynárska 70/10, 926 01 Sereď

Poštová adresa

Mlynárska 70/10, 926 01 Sereď

Mobilné kontaktné číslo

+421 (0) 910 210 205

Email

mnewis.sro@gmail.com

Internetová stránka predávajúceho

vinodom.sk

IČO

46273956

DIČ

2023303293

IČ DPH

SK2023303293

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Sro vložka č.: 27822, MNEWIS, s. r. o., Mlynárska 70/10, Sereď, 92601

zapísané: 15.05.2011

Zoznam výpisov

AD-4868/2011, č. ObU-GA-OZP-2011/04180-2, č. živ. registra: 220-27849

 

Úvodné ustanovenia


1. Predmetom kúpy je tovar uvedený v katalógu predávajúceho uverejnenom na jeho internetovej stránke. Dostupnosť tovaru predávajúci potvrdí na základe objednávky kupujúceho. Maximálne množstvo tovaru môže byť obmedzené príslušnými právnymi predpismi. Všetky uvedené ceny tovarov sú vrátane DPH, spotrebnej dane a cla. Všetky fotografie tovarov vyobrazené v katalógu sú len informatívneho charakteru. Predávajúci nezaručuje dostupnosť tovaru uvedeného v tomto katalógu.

2. Objednávka tovaru obsahuje nasledovné údaje:
- označenie kupujúceho (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, pokiaľ ide o fyzickú osobu; obchodné meno, IČO, IČ DPH, miesto podnikania vrátane PSČ, pokiaľ ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľa alebo názov/obchodné meno, sídlo vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, čísla údajov zápisu v obchodnom registri a osoby oprávnenej konať v mene PO, pokiaľ ide o právnickú osobu),
- telefonický kontakt kupujúceho,
- e-mailovú adresu a poštovú adresu na doručovanie písomností kupujúceho,
- označenie objednaného tovaru s uvedením jeho názvu a množstva t.j. počtu kusov objednaného tovaru, objemu 1 ks (v litroch alebo gramoch), kódu objednaného tovaru a s uvedením ročníka (ak sa vzťahuje),
- spôsob dodania tovaru (miesto dodania tovaru ak je možné):
- dodanie tovaru kupujúcemu s uvedením miesta, do ktorého má byť objednaný tovar doručený, t. j. s uvedením adresy, na ktorú má byť objednaný tovar dodaný alebo
- prevzatie tovaru osobne na prevádzke predávajúceho - VinoDom, Mlynárska 69/10B, 92601 Sereď
- spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar a za náklady na dodanie objednaného tovaru:
a. bezhotovostný prevod na bankový účet predávajúceho uvedený v týchto VOP na základe faktúry v prípade dodania objednaného tovaru do miesta dodania tovaru alebo
b. v hotovosti pri prevzatí tovaru osobne na prevádzke predávajúceho
c. online platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány

 

3. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzavretá v okamihu záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) odoslanej kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky, a to najmä s uvedením označenia objednaného tovaru s uvedením jeho názvu a množstva t.j. počtu kusov objednaného tovaru, objemu 1 ks (v litroch alebo gramoch), kódu objednaného tovaru a s uvedením ročníka (ak sa vzťahuje), dostupnosti objednaného tovaru, ceny objednaného tovaru, platobných podmienok (spôsob platby za objednaný tovar), dodacích podmienok (údaj o predpokladanom termíne a nákladoch dodania tovaru do miesta dodania tovaru určeného v objednávke), údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.). Potvrdenie o prijatí objednávky do systému sa nepovažuje za potvrdenie objednávky predávajúcim. V prípade, že objednaný tovar nie je dostupný, predávajúci o tom informuje kupujúceho a objednávku potvrdí alebo odmietne až po súhlase kupujúceho.
 

4. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Predávajúci nie je povinný potvrdiť objednávku v prípade, ak objednaný tovar nie je dostupný alebo v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné objednávku kupujúceho potvrdiť (napr. nesprávne uvedené kontaktné údaje kupujúceho a pod.).

Dodacie podmienky


1. Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho v čo možno najkratšom termíne, zvyčajne do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho do miesta dodania tovaru. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v predpokladanom termíne. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku neštandardného či špekulatívneho zloženia a veľkosti. V prípade zmeny predpokladaného termínu dodania tovaru predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu).
 

2. Miesto dodania tovaru je určené na základe objednávky kupujúceho. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar na základe kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru do miesta dodania tovaru a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru (ďalej len "dodanie tovaru"). Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony ako napr. vyloženie tovaru. Dopravu do miesta dodania tovaru zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad - faktúru a dodací list.
 

3. Rozvoz tovaru predávajúci zabezpečuje na území Slovenskej republiky. Predávajúci je oprávnený zabezpečiť rozvoz tovaru aj prostredníctvom tretích osôb - prepravných spoločností / kuriérom a pod. (ďalej aj ako "dopravca"). Náklady na dopravu sú stanovené na základe cenníka stanoveného treťou osobou (prepravnou spoločnosťou / kuriérom a pod.). Náklady na dopravu do miesta dodania tovaru znáša v plnom rozsahu kupujúci.
 

4. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v termíne dodania a v mieste dodania tovaru osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie objednaného a riadne dodaného tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu originál písomného splnomocnenia. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal hneď pri jeho dodaní. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo kupujúcim.
 

5. Kupujúci je povinný svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste dodanie a prevzatie tovaru potvrdením prevzatia riadne dodaného tovaru v súlade s kúpnou zmluvou. Kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru zároveň potvrdí prevzatie daňového dokladu - faktúry za objednaný tovar.
 

6. Kupujúci je taktiež oprávnený prevziať objednaný tovar v priestoroch predávajúceho na prevádzke VinoDom, Mlynárska 69/10B, 92601 Sereď a uhradiť za tovar v hotovosti pri jeho prevzatí. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí predpokladaného termínu dodania tovaru uvedeného v potvrdení objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 3 EUR za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

Platobné podmienky


1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na dodanie tovaru do miesta dodania tovaru, a to spôsobom platby za objednaný tovar podľa kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru. V prípade platby na základe faktúry je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a/alebo zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na bankový účet predávajúceho.
 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov, ich ročníkov a obalu uvedených v informačných materiáloch a katalógu predávajúceho, na základe ktorých si kupujúci tovar vybral, a to aj v prípade, ak zmena ceny nastane na základe skutočností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od potvrdenia objednávky až do jeho doručenia na miesto dodania tovaru.
 

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar predávajúcemu. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy


1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:
- v prípade, ak je objednávka neštandardného alebo špekulatívneho zloženia či veľkosti, alebo
- v prípade, ak kupujúci pre účely kúpy tovaru alebo potvrdenia prevzatia tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady, alebo
- v prípade, ak kupujúci z akýchkoľvek dôvodov neprevezme objednaný tovar v riadne avizovanom alebo dohodnutom termíne, alebo
- z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky kupujúceho alebo z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo
- v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, alebo
- po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať a tento tovar neprevzal.

 

2. Ak predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.
 

3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru podľa týchto VOP bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") na adrese Mlynárska 69/10B, 92601 Sereď. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy len v prípade, ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru podľa kúpnej zmluvy uzavretej v súlade s týmito VOP.
 

4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu prevádzky VinoDom, Mlynárska 69/10B, 92601 Sereď. V prípade, že kupujúci nesplní túto povinnosť, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. Kupujúci je povinný tovar zasielať takým spôsobom, aby bol poistený a chránený pred poškodením (typ zásielky musí zodpovedať typu tovaru), pričom predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru pred jeho doručením do miesta určenia t.j. na adresu VinoDom, Mlynárska 69/10B, 92601 Sereď.
 

6. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom potvrdení objednávky alebo jej časť najneskôr v lehote 15 pracovných dní odo dňa platného a účinného odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
 

7. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom potvrdení objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu vzniknutej škody na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.) a o hodnotu spotrebovaného tovaru do pôvodného stavu najneskôr v lehote 15 pracovných dní odo dňa platného a účinného odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho.
 

8. Predávajúci vráti pri platnom a účinnom odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
 

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane spolu s tovarom a s príslušenstvom. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za doručené, ak bolo zaslané na e-mailovú alebo poštovú adresu zmluvnej strany, ktorej je určené. Odstúpením od kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.